top of page
Op kantoor

Het belang van de MR

Medezeggenschapsraad

Voor heel wat belangrijke beslissingen op de Bernulphusschool is de directie (als bevoegd gezag) verplicht om de MR te raadplegen. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In deze wet is vastgelegd op welke manier de medezeggenschap voor ouders en leerkrachten is gegarandeerd.

 

Er zijn verschillende soorten beslissingen waarbij de MR een rol speelt:

  • Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven;

  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is;

  • Beslissingen waarover de directie de MR alleen over hoeft te informeren.

Schrijven met hand

Bevoegdheden

De MR heeft verschillende bevoegdheden/rechten, die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

1.Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen en een jaarverslag. 

2.Recht op overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

3.Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.

4.Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

5.Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

DSC_9783-Startparade-2021-gf-Rico-van-Houten.jpg
bottom of page