top of page
Familie tijd

Meedenken, meepraten en adviseren

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft verschillende rechten en plichten. De raad praat en denkt mee en adviseert over beleidszaken die betrekking hebben op de Bernulphusschool. De MR bevordert de openheid en het onderling overleg op school tussen directie, ouders en leerkrachten. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal functioneren van de school. De gesprekspartner van de MR is de directeur, waarmee regelmatig overleg is. 

Samenstelling

De MR wordt gevormd door drie leden namens de ouders (de oudergeleding) en drie vanuit het team (de personeelsgeleding):

 

Oudergeleding:

Matthijs Lenis, Sophie Rappange en Fenje Hengelaar

 

Personeelsgeleding:

Frédérique Stuurman, Wilma Hesseling en Jessica Berkhout
 

De MR is graag op de hoogte van zaken die binnen onze school spelen, zodat we bepaalde onderwerpen ook op de agenda kunnen zetten. Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team die betrekking hebben op het gevoerde schoolbeleid horen we dan ook graag! (Voor onderwerpen die betrekking hebben op uw eigen kind (vragen of klachten) kunt u terecht bij de leerkracht.)

Spreek ons vooral aan of stuur een e-mail.

Schilderles

Blijf op de hoogte

De MR hecht een groot belang aan een open en eerlijke communicatie met ouders, team en directie. In de digitale nieuwsbrief voor ouders schrijft de MR regelmatig een stukje over actuele zaken. De jaarkalender geeft een overzicht van wat er gedurende het schooljaar op de agenda staat. Daarnaast worden de notulen van de MR-vergaderingen op deze website gepubliceerd, met uitzondering van strikt vertrouwelijke zaken.

 

Op deze manier kan iedereen volgen wat er binnen de MR gebeurt, en wat er op de agenda staat. De MR-vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar; ouders en teamleden kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. We stellen het op prijs als je van tevoren even aangeeft, als je een vergadering bij wilt wonen. Dan kunnen we zorgen voor voldoende stoelen en koffie.

Bekijk de notulen, jaarverslagen en andere documenten

bottom of page