top of page

Schoolondersteuningsprofiel & -veiligheidsplan

Ons beleid

Graag informeren wij je over ons beleid op het gebied van schoolveiligheid en ondersteuning. Deze staan beschreven in twee documenten: het schoolondersteuningsprofiel en het schoolveiligheidsplan. In het schoolplan is onze visieop onderwijskwaliteit te vinden.

Schoolplan 2021-2025

In ons Schoolplan 2021-2025 zetten wij onze visie op onderwijskwaliteit in de school uitgebreid uiteen en geven wij aan hoe wij deze kwaliteit borgen.

Schrijven met hand
balancing

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op, dit is een wettelijke verplichting. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het profiel. In ons profiel lees je het beleid van onze school voor wat betreft:

  • het niveau van de basisondersteuning

  • extra ondersteuning die de school kan bieden

  • de organisatie van de ondersteuning en

  • de ambities van de school.

 

Het profiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Schoolveiligheidsplan

We streven naar een werk- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Onze school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Ons veiligheidsbeleid, beschreven in het schoolveiligheidsplan, betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid. Het vormt een samenhangend geheel met het personeelsbeleid en het arbobeleid.

Moeder en zoon
bottom of page